Truyện Tragedy
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
Player
1 ngày trước

Player

Ragna Crimson
2 ngày trước

Ragna Crimson